TARYFA

za usługi pilotowe na akwenach portu morskiego Gdańsk, portu Elbląg i Zalewu Wiślanego ważna od 1 lipca 2020 r.

1. Wysokość opłaty za usługę pilotową jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu poprzedzającym zakończenie usługi pilotowej. 2. Opłaty pilotowe pobiera się od objętości statku lub zespołu holowniczego obliczanej według wzoru: V = L x B x T w którym: V- objętość statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach sześciennych, L- długość całkowita statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach i centymetrach, B - szerokość maksymalna statku lub zespołu holowniczego, wyrażoną w metrach i centymetrach, T - maksymalne zanurzenie statku lub zespołu holowniczego, do letniej linii ładunkowej, wyrażone w metrach i centymetrach. 3. Dane niezbędne do obliczania objętości, o której mowa w punkcie 2 ustala się na podstawie międzynarodowego świadectwa pomiarowego lub certyfikatu okrętowego. W przypadku niemożności ustalenia danych w sposób tak określony, przyjmuje się dane zawarte w Lloyd’s Register of Ships. 4. Opłaty według tabeli opłat dotyczą jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych na akwenach portu w Gdańsku lub portu Elbląg i Zalewu Wiślanego. 5. Za prace pilota na jednostkach pływających nieposiadających ustalonych wymiarów oraz takich jak doki pływające, platformy wiertnicze lub inne konstrukcje nie spełniające powszechnie przyjętych warunków żeglugi handlowej pobiera się opłatę według umowy zależnie od typu i rozmiarów pilotowanego obiektu. 6. Za czekanie zamówionego pilota trwające powyżej 30 minut na gotowość statku do rozpoczęcia manewrów pobiera się opłatę w wysokości 50 EURO za każde rozpoczęte 30 minut. 7. Za odwołaną usługę pilota po jego wejściu na statek pobiera się opłatę w wysokości 50 EURO. 8. Za pilotowanie statków turystyczno-wycieczkowych oraz statków kontenerowych w żegludze oceanicznej, pobiera się opłaty z 25% zniżką. Dotyczy to zawinięć w ruchu handlowym związanym z przewozem ładunków lub osób. 9. Za pilotowanie statków w porcie Gdańsk, po odbyciu 10 zawinięć z udziałem pilota w kolejnych 12 miesiącach, możliwe jest obniżenie opłaty o 25%. Obniżona opłata jest naliczana w następnych miesiącach o ile statek korzysta z usługi pilotowej w sposób ciągły, a przestaje obowiązywać w wypadku: a) gdy statek w kolejnym roku kalendarzowym i następnych nie odbędzie 10 zawinięć. b) wypadku uzyskania przez kapitana pilotowanego statku zwolnienia z usług pilotowych. 10. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych wewnątrz portu Gdańsk pobiera się opłaty według tabeli opłat z dodatkiem 10%. 11. Za pilotowanie statków z tzw. „Starego portu” (Portu Wewnętrznego) do Portu Północnego (Portu Zewnętrznego) lub odwrotnie, oraz z Wisły Śmiałej do portu Gdańsk przez akwen Zatoki Gdańskiej pobiera się opłatę według tabeli opłat z dodatkiem w wysokości 50%. 12. Za usługi pilotowe wykonane w całości lub w części na akwenach stoczniowych pobiera się opłatę według tabeli opłat z dodatkiem 25%, za wyjątkiem pilotowania statków z redy (lub na redę) do: Nabrzeże Zdobywców Kołobrzegu Nabrzeże Kaszubskie Nabrzeże Remontowe (GSR) Nabrzeże Czołowe (GSR) 13. Za dokowanie, wydokowanie, wodowanie pobiera się opłatę z dodatkiem 50%. 14. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych na trasach: od granicy Państwa – pława nr. 10 do portu Elbląg lub innych portów Zalewu Wiślanego; od stacji pomp Osłonka do portu Elbląg lub innych portów Zalewu Wiślanego; od granicy Państwa - pława nr. 10 do stacji pomp Osłonka; od stacji pomp Osłonka do granicy Państwa – pława nr. 10; -pobiera się opłatę według tabeli opłat z dodatkiem 50%. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych wewnątrz portu Elbląg pobiera się opłatę według tabeli opłat. 15. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych nieposiadających sprawnych maszyn lub sterów pobiera się opłaty według tabeli opłat z dodatkiem 10%. za wyjątkiem pilotowania statków lub zespołów holowniczych w związku z pkt. 5,11,12. 16. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych przy asyście drugiego pilota, na życzenie armatora lub na żądanie władz administracji państwowej lub, gdy wynika to z przepisów, pobiera się opłatę z dodatkiem 25%. 17. Objaśnienia: a/ Koszt czynności związanych z usługami wykonanymi na podstawie zarządzeń władz administracji państwowej ponosi strona, na rzecz, której usługa została wykonana. b/ Wszelkie inne nie wymienione w niniejszej taryfie prace będą rozliczane według odrębnej umowy. c/ Użycie łodzi pilotowej nie związane z usługą pilotową wymaga odrębnej opłaty. d/ W przypadku wystąpienia akcji lodowej i konieczności obsadzenia statku pilotem przy pomocy holownika lub z powietrza, pobiera się opłatę według tabeli opłat powiększoną o koszty wynajęcia holownika lub helikoptera. e/ Zobowiązanym do zapłaty należności z tytułu zleconej usługi pilotowej jest zamawiający tę usługę. Wykonanie zleconej usługi pilotowej może być uwarunkowane opłaceniem z góry należnych opłat lub uiszczeniem określonej zaliczki. Jeżeli zamawiający zleca usługę pilotową w imieniu i na rachunek własny lub osoby trzeciej (zleceniodawca), to jest zobowiązany do złożenia zamówienia faksem albo pocztą elektroniczną. Na żądanie przedsiębiorcy pilotowego, zamawiający usługę na rzecz zleceniodawcy zobowiązany jest w każdym czasie do wskazania pełnych danych tego zleceniodawcy koniecznych do rozliczenia wykonanej usługi oraz przedstawienia dowodu umocowania do działania w jego imieniu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyżej wymienionego zobowiązania, odpowiedzialność za roszczenia przedsiębiorcy pilotowego z tytułu wykonanej usługi pilotowej ponosi zamawiający. f/ Przez zanurzenie letnie statków rozumie się zanurzenie odpowiadające letniej linii ładunkowej (inne niż drzewne linie ładunkowe) wyznaczonej zgodnie z Międzynarodową Konwencją o liniach ładunkowych, a dla statków, którym nie wyznaczono linii ładunkowych jako T przyjmuje się największe aktualne zanurzenie. g/ Do obliczania opłat pilotowych zespołów holowniczych nie bierze się pod uwagę wymiarów holowników, za wyjątkiem zespołów holowniczych gdy statek pchający i statek pchany są sztywno połączone w jednostkę zespoloną, którą traktuje się jak samodzielny statek o napędzie mechanicznym. h/ W przypadku zastosowania kilku zmniejszeń lub zwiększeń opłat stosuje się je łącznie. i/ Wszystkie wyżej wymienione opłaty nie zawierają podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r,(Dz.U. nr 11/93 poz. 50) z późniejszymi zmianami. j/ Wysokość opłat, wymienionych w pkt. 18 niniejszej Taryfy (Tabela Opłat), podlegać będzie waloryzacji, po upływie każdego roku kalendarzowego, o średnioroczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych HICP dla Polski, publikowany przez urząd statystyczny Eurostat, za rok poprzedni, wyłącznie w razie, gdy wskaźnik ten wyniesie powyżej 100. Zmiana wysokości opłat z tytułu waloryzacji nie stanowi zmiany warunków Taryfy. Opłaty, których wysokość zostanie zwaloryzowana w powyższy sposób, będą obowiązywać od dnia 01 kwietnia każdego roku kalendarzowego. 18. Tabela opłat

Objętość (V) m3EURO
oddo
12000154
20013000187
30014000208
40015000228
50016000264
60017000297
70018000318
80019000351
900110000374
1000111000405
1100112000440
1200113000462
1300114000484
1400115000505
1500116000538
1600117000571
1700118000592
Objętość (V) m3EURO
oddo
1800119000627
1900120000649
2000122000692
2200124000738
2400126000793
2600128000848
2800130000902
3000132000935
32001340001001
34001360001039
36001380001101
38001400001153
40001420001195
42001440001242
44001460001299
46001480001330
48001500001382
Objętość (V) m3EURO
oddo
50001520001442
52001540001496
54001560001542
56001580001584
58001600001639
60001620001673
62001640001729
64001660001771
66001680001828
68001700001860
70001750001927
75001800001971
80001850002026
85001900002088
90001950002145
950011000002213
1000011100002267
Objętość (V) m3EURO
oddo
1100011200002323
1200011300002390
1300011400002442
1400011500002509
1500011600002561
1600011700002618
1700011800002686
1800011900002738
1900012000002805
2000012500002857
2500013000002909
3000013500002982
3500014000003034
4000014500003075
4500015000003190
500001i więcej3304

Pobierz plik PDF
TARYFA

za wynajęcie kutra pilotowego do przewozu osób związanych z eksploatacją statków na akwenach portu morskiego Gdańsk ważna od 1 maja 2012 r.

Zawiesza się przyjmowanie zleceń przewozu osób trzecich kutrami pilotowymi - do odwołania

1. Wynajęcie kutra pilotowego następuje poprzez zgłoszenie do Dyspozytora Stacji Pilotowej. 2. Realizacja wynajęcia może nastąpić jeżeli nie koliduje ona z bieżąca pracą Stacji Pilotowej i jest zależna od bieżącego zaangażowania kutrów pilotowych oraz warunków pogodowych. 3. Wysokość opłaty za usługę jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu zakończenia usługi wynajęcia kutra pilotowego. 4. Opłata za wynajęcie kutra pilotowego jest uzależniona od odległości liczonej w Mm (milach morskich) jaką przepłynie wynajęty kuter pilotowy. 5. Wysokość opłaty jest liczona: a) za przepłynięcie odległości do 4 Mm (mil morskich) 100 EUR b) za przepłynięcie odległości do 6 Mm (mil morskich) 150 EUR c) za przepłynięcie odległości do 8 Mm (mil morskich) 200 EUR d) za przepłynięcie odległości do 10 Mm (mil morskich) 250 EUR oraz każde następne rozpoczęte 2 Mm (mile morskie) dodatkowo 50 EUR 6. Wysokość opłaty za oczekiwanie kutra pilotowego powyżej 30 minut pobiera się opłatę w wysokości 50 EUR za każde rozpoczęte 30 minut.