TARYFA

za usługi pilotowe na akwenach portu morskiego Gdańsk, portu Elbląg i Zalewu Wiślanego ważna od 1 kwietnia 2022 r.

1. Wysokość opłaty za usługę pilotową jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu poprzedzającym zakończenie usługi pilotowej. 2. Opłaty pilotowe pobiera się od objętości statku lub zespołu holowniczego obliczanej według wzoru: V = L x B x T w którym: V- objętość statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach sześciennych, L- długość całkowita statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach i centymetrach, B - szerokość maksymalna statku lub zespołu holowniczego, wyrażoną w metrach i centymetrach, T - maksymalne zanurzenie statku lub zespołu holowniczego, do letniej linii ładunkowej, wyrażone w metrach i centymetrach. 3. Koszty czynności, związanych z usługami wykonywanymi na podstawie zarządzenia lub zalecenia władz administracji państwowej, ponosi strona, na rzecz której usługa została wykonana. 4. Dane niezbędne do obliczania objętości, o której mowa w punkcie 2 ustala się na podstawie międzynarodowego świadectwa pomiarowego - ITC69 lub certyfikatu okrętowego. W przypadku niemożności ustalenia danych, w sposób tak określony, przyjmuje się dane zawarte w Lloyd’s Register of Ships. 5. Jeśli ładunek, jego część lub instalacje jakiegokolwiek rodzaju, na pilotowanym statku lub zespole holowniczym, wykraczają poza jego obrys, do obliczenia objętości uwzględnia się wymiary statku lub zespołu holowniczego, powiększone o wymiary takiego ładunku lub instalacji. 6. Wysokość opłaty określona jest w tabelach opłat w pkt. 20 i w pkt. 21 niniejszej taryfy, przy czym: 1) Opłaty wskazane w pkt. 20 niniejszej taryfy dotyczą: a) jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych na akwenach portu w Gdańsku. b) jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych na akwenach wewnątrz portu Elbląg lub wewnątrz innych portów Zalewu Wiślanego. 2) Opłaty wskazane w pkt. 21 niniejszej taryfy dotyczą jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych z morza, przez przekop Mierzei Wiślanej lub inną część Zalewu Wiślanego, do lub z portu Elbląg lub innych portów Zalewu Wiślanego. 7. Za prace pilota na jednostkach pływających nieposiadających ustalonych wymiarów oraz takich jak doki pływające, platformy wiertnicze lub inne konstrukcje nie spełniające powszechnie przyjętych warunków żeglugi handlowej, pobiera się opłatę według umowy, zależnie od typu i rozmiarów pilotowanego obiektu. 8. Za oczekiwanie zamówionego pilota trwające powyżej 30 minut, na gotowość statku do rozpoczęcia manewrów, pobiera się opłatę w wysokości 75 EURO za każde rozpoczęte 30 minut. 9. Za odwołaną usługę pilota, po jego wejściu na statek, pobiera się opłatę w wysokości 75 EURO. 10. Za pilotowanie statków: 1) turystyczno-wycieczkowych pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20, albo pkt. 21 niniejszej taryfy) z 25% zniżką - dotyczy zawinięć w ruchu handlowym, związanych z przewozem pasażerów. 2) kontenerowych w żegludze oceanicznej, pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z 15% zniżką - dotyczy zawinięć w ruchu handlowym, związanych z przewozem ładunków. 11. Za pilotowanie statków w porcie Gdańsk, Elbląg lub innym porty Zalewu Wiślanego, po odbyciu 12 zawinięć, z udziałem pilota w kolejnych 12 miesiącach, może być przyznana zniżka opłaty o 25%. Przyznana, obniżona opłata, jest naliczana w następnych miesiącach, przy każdym zawinięciu statku. Obniżona opłata przestaje obowiązywać w wypadku jej odwołania lub: a) gdy statek w kolejnych 12 miesiącach, liczonych od ostatniego zawinięcia do danego portu (Gdańsk, Elbląg, albo inny porty Zalewu Wiślanego), nie zawinie 12 razy do tego samego portu. b) uzyskania przez kapitana pilotowanego statku zwolnienia z usług pilotowych. 12. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych wewnątrz portu Gdańsk lub wewnątrz portu Elbląg lub wewnątrz innego portu Zalewu Wiślanego pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem 10 %. 13. Za pilotowanie statków z tzw. ”Starego portu” (Portu Wewnętrznego) do Portu Północnego (Portu Zewnętrznego) lub odwrotnie, oraz z Wisły Śmiałej do portu Gdańsk przez akwen Zatoki Gdańskiej pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem w wysokości 50%. 14. Za usługi pilotowe wykonane w całości lub w części na akwenach stoczniowych pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem 25%, za wyjątkiem pilotowania statków z redy (lub na redę) do/z: Nabrzeża Zdobywców Kołobrzegu (GSR) Nabrzeża Kaszubskiego Nabrzeża Remontowego (GSR) Nabrzeża Czołowego (GSR) 15. Za dokowanie, wydokowanie, wodowanie pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem 50%. 16. Za pilotowanie statków, obiektów holowanych lub zespołów holowniczych nieposiadających sprawnych maszyn lub sterów pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20, albo pkt. 21 niniejszej taryfy) z dodatkiem 25%, - powyższe nie dotyczy pilotowania statków lub zespołów holowniczych określonych w pkt. 7 niniejszej taryfy. 17. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych przy asyście drugiego pilota, na wniosek armatora lub na żądanie władz administracji państwowej lub, gdy wynika to z przepisów, pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20, albo pkt. 21 niniejszej taryfy) z dodatkiem 25 %. 18. Za asystę pilotową, wymagającą czynności, wykraczających poza typową usługę pilotową, sprowadzającą się do wprowadzenia statku lub zespołu holowniczego do portu i zacumowania lub jego odcumowania i wyprowadzenia z portu, pobiera się opłatę w wysokości 275 Euro za każdą godzinę takiej asysty (opłata za rozpoczętą, a niezakończoną godzinę takiej asysty naliczana jest proporcjonalnie do czasu jej trwania w tej godzinie). Przez asystę, o której mowa w niniejszym punkcie rozumie się w szczególności: przeprowadzanie prób maszyn lub urządzeń, wymagających zatrzymania ruchu pilotowanego statku lub zespołu holowniczego, po jego odcumowaniu, w trakcie przejścia kanałem portowym lub torem wodnym lub poza ich obszarem lub przed zacumowaniem; zatrzymanie pilotowanego obiektu, w celu zmiany jego stanu balastowego; utrzymywanie lub kontrolowanie pozycji obiektu w kanale portowym, na torze wodnym, na kotwicowisku lub poza ich obszarem, z użyciem holowników lub bez ich użycia; konieczność przebywania pilota na statku lub zespole holowniczym, w trakcie postoju w porcie, na redzie lub w innym miejscu, z jakiejkolwiek przyczyny; zmianę długości holu, zamianę holowników lub przearanżowanie zespołu holowniczego. 19. Objaśnienia/inne a/ Wszelkie inne nie wymienione w niniejszej taryfie prace będą rozliczane według odrębnej umowy. b/ Użycie łodzi pilotowej nie związane z usługą pilotową wymaga odrębnej opłaty. c/ W przypadku wystąpienia akcji lodowej i konieczności obsadzenia statku pilotem przy pomocy holownika lub z powietrza, pobiera się opłatę według tabeli opłat powiększoną o koszty wynajęcia holownika lub helikoptera. d/ Zobowiązanym do zapłaty należności z tytułu zleconej usługi pilotowej jest zamawiający tę usługę. Wykonanie zleconej usługi pilotowej może być uwarunkowane opłaceniem z góry należnych opłat lub uiszczeniem określonej zaliczki. Jeżeli zamawiający zleca usługę pilotową w imieniu i na rachunek własny lub osoby trzeciej (zleceniodawca), to jest zobowiązany do złożenia zamówienia faksem albo pocztą elektroniczną. Na żądanie przedsiębiorcy pilotowego, zamawiający usługę na rzecz zleceniodawcy zobowiązany jest w każdym czasie do wskazania pełnych danych tego zleceniodawcy koniecznych do rozliczenia wykonanej usługi oraz przedstawienia dowodu umocowania do działania w jego imieniu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyżej wymienionego zobowiązania, odpowiedzialność za roszczenia przedsiębiorcy pilotowego z tytułu wykonanej usługi pilotowej ponosi zamawiający. e/ Przez zanurzenie letnie statków rozumie się zanurzenie odpowiadające letniej linii ładunkowej (inne niż drzewne linie ładunkowe) wyznaczonej zgodnie z Międzynarodową Konwencją o liniach ładunkowych, a dla statków, którym nie wyznaczono linii ładunkowych jako T przyjmuje się największe aktualne zanurzenie. f/ Do obliczania opłat pilotowych zespołów holowniczych nie bierze się pod uwagę wymiarów holowników, za wyjątkiem zespołów holowniczych gdy statek pchający i statek pchany są sztywno połączone w jednostkę zespoloną , którą traktuje się jak samodzielny statek o napędzie mechanicznym. g/W przypadku zastosowania kilku zmniejszeń lub zwiększeń opłat stosuje się je łącznie. h/ Wszystkie wyżej wymienione opłaty nie zawierają podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r,(Dz.U. nr 11/93 poz. 50) z późniejszymi zmianami. i/ Wysokość opłat, wymienionych w pkt. 20 i 21 niniejszej Taryfy /Tabela opłat i Tabela opłat (dla portu Elbląg i innych portów zalewu Wiślanego)/, podlegać będzie waloryzacji, po upływie każdego roku kalendarzowego, o średnioroczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych HICP dla Polski, publikowany przez urząd statystyczny Eurostat, za rok poprzedni, wyłącznie w razie, gdy wskaźnik ten wyniesie powyżej 100. Zmiana wysokości opłat z tytułu waloryzacji nie stanowi zmiany warunków Taryfy. Opłaty, których wysokość zostanie zwaloryzowana w powyższy sposób, będą obowiązywać od dnia 01 kwietnia każdego roku kalendarzowego. 20. Tabela opłat

Objętość (V) m3EURO
oddo
12000180
20013000220
30014000244
40015000267
50016000310
60017000348
70018000372
80019000412
900110000438
1000111000474
1100112000516
1200113000541
1300114000567
1400115000592
1500116000630
1600117000669
1700118000694
Objętość (V) m3EURO
oddo
1800119000735
1900120000760
2000122000810
2200124000864
2400126000929
2600128000991
28001300001058
30001320001096
32001340001173
34001360001218
36001380001290
38001400001351
40001420001400
42001440001455
44001460001522
46001480001558
48001500001620
Objętość (V) m3EURO
oddo
50001520001690
52001540001752
54001560001806
56001580001856
58001600001920
60001620001960
62001640002026
64001660002075
66001680002141
68001700002180
70001750002257
75001800002309
80001850002374
85001900002446
90001950002513
950011000002592
1000011100002656
Objętość (V) m3EURO
oddo
1100011200002722
1200011300002800
1300011400002861
1400011500002939
1500011600003001
1600011700003067
1700011800003147
1800011900003207
1900012000003286
2000012500003347
2500013000003408
3000013500003494
3500014000003554
4000014500003603
4500015000003738
500001i więcej3870

Pobierz plik PDF
21. Tabela opłat (dla portu Elbiąg i innych portów Zalewu Wiślanego)

Objętość (V) m3EURO
oddo
12000360
20013000403
30014000436
40015000469
50016000502
60017000535
70018000568
80019000601
900110000634
1000111000667
1100112000700
1200113000733
13001i więcej766

TARYFA

za wynajęcie kutra pilotowego do przewozu osób związanych z eksploatacją statków na akwenach portu morskiego Gdańsk ważna od 1 kwietnia 2022 r.

Wznawia się przewóz osób trzecich kutrami pilotowymi – z zachowaniem stosowania środków ograniczających transmisję wirusa (obowiązek użycia masek zakrywających usta i nos, wymóg przebywania przewożonych osób na pokładzie pilotówki – na zewnątrz, poza pomieszczeniem nadbudówki). Niestosowanie się do tych wymogów spowoduje anulowanie zamówionej usługi przewozu.

1. Wynajęcie kutra pilotowego następuje poprzez zgłoszenie do Dyspozytora Stacji Pilotowej. 2. Realizacja wynajęcia może nastąpić jeżeli nie koliduje ona z bieżąca pracą Stacji Pilotowej i jest zależna od bieżącego zaangażowania kutrów pilotowych oraz warunków pogodowych. 3. Wysokość opłaty za usługę jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu zakończenia usługi wynajęcia kutra pilotowego. 4. Opłata za wynajęcie kutra pilotowego jest uzależniona od odległości liczonej w Mm (milach morskich) jaką przepłynie wynajęty kuter pilotowy. 5. Wysokość opłaty jest liczona: a) za przepłynięcie odległości do 4 Mm (mil morskich) 150 EUR b) za przepłynięcie odległości do 6 Mm (mil morskich) 200 EUR c) za przepłynięcie odległości do 8 Mm (mil morskich) 250 EUR d) za przepłynięcie odległości do 10 Mm (mil morskich) 300 EUR oraz każde następne rozpoczęte 2 Mm (mile morskie) dodatkowo 75 EUR 6. Wysokość opłaty za oczekiwanie kutra pilotowego powyżej 30 minut pobiera się opłatę w wysokości 75 EUR za każde rozpoczęte 30 minut.